Bạn có muốn để nghiên cứu sự tương tác của pháp luật và kinh tế?

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại Erasmus School of Law - Erasmus University Rotterdam »

Khóa học này là ở trường
Duration
10 tháng
Toàn thời gian
Price
5,500 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày