Các bài giảng Khóa học Tổng quát xây dựng nền tảng cho Chuyên ngành học tiếp theo.

  • Luật Thuế quốc tế
  • Tuân thủ

Chuyên ngành học

  • Mẫu đơn: www.LLM.uzh.ch

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Tiếng Đức

Xem 4 các khóa học tại University Of Zurich - Faculty of Law »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
32,800 CHF
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date