LL.M. International Banking, Finance and Insurance Law

Chung

Chương trình mô tả

Các bài giảng Khóa học Tổng quát xây dựng nền tảng cho Chuyên ngành học tiếp theo.

  • Luật Thuế quốc tế
  • Tuân thủ

Chuyên ngành học

  • Mẫu đơn: www.LLM.uzh.ch
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Thanks to its many years of experience the LL.M. programs provide its students an academic education at the highest level. The Law Faculty not only offers the widest range of different specializations ... Đọc thêm

Thanks to its many years of experience the LL.M. programs provide its students an academic education at the highest level. The Law Faculty not only offers the widest range of different specializations in Switzerland but also excels with its outstanding network of renowned professors from all over the world who lecture the many programs and courses Đọc ít hơn