Read the Official Description

  • Quản lý hành nghề cá nhân chấn thương
  • Thành tựu hoặc hoạt động phát sinh từ công việc, kinh nghiệm cuộc sống hoặc dịch vụ cộng đồng cho thấy tiềm năng đóng góp vào việc làm giàu của Trường Luật
  • Các yếu tố đặc biệt trong nền giáo dục của bạn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp học thuật của bạn, bao gồm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, khuyết tật hoặc nguồn gốc quốc gia, và các trở ngại về kinh tế hoặc xã hội

Yêu cầu nhập học

  • Trường Luật Admission Test (LSAT)

Học phí Trường Luật năm 2017-2018 *

Program taught in:
Anh
Khóa học này là
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Full-time
Price
25,410 USD
Deadline
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date