Bác sĩ juris (pháp luật)

Chung

Chương trình mô tả

Juris Doctor Bằng

Chương trình Bác sĩ Juris cần 140 đơn vị quý và được hoàn thành trong khoảng bốn năm. Khi đi thi các năm thứ nhất Luật Học sinh '(FYLSX, còn được gọi là "Baby Bar"), Tổng Bar thi (GBX, còn được gọi là California thi Bar), việc đánh giá tư cách đạo đức, các Multistate Trách nhiệm thi chuyên nghiệp (MPRE) , và không phải là trong nợ với các nghĩa vụ hỗ trợ gia đình, sinh viên tốt nghiệp có đủ điều kiện ALU để trở thành thành viên đầy đủ của Bar Tiểu Bang California và có đủ điều kiện để hành nghề tại California.

Các trường đại học cung cấp cho người lớn làm việc với một giáo dục pháp luật trực tuyến tập trung và thực tiễn. Một sự khác biệt đáng kể trong mô hình giáo dục của ALU như một tổ chức đào tạo từ xa trực tuyến là trong ba tùy chọn lớp học được cung cấp để nâng cao kinh nghiệm học tập của học sinh. Học sinh có thể:

  • Tham dự các lớp học trực tuyến, tham gia thảo luận trên lớp với giáo sư và sinh viên khác thông qua chức năng chat trực tuyến,
  • Xem ghi lại các bài giảng trực tuyến tại một thời điểm thuận tiện, hoặc
  • Những học sinh địa phương vùng Los Angeles có thể tham dự các lớp học trong các lớp học của chúng tôi, nằm ở trung tâm Los Angeles. Mặc dù trên khuôn viên tham dự là không cần thiết, nó là một lựa chọn phổ biến cho học sinh địa phương.

Luật ALU Trường tiết lộ tin tức

Abraham Lincoln University School of Law thẩm quyền của cấp bằng JD, mà sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để có những California Bar thi, như một, trường luật học từ xa không tín nhiệm mà được đăng ký với Ủy ban Bar khảo.

Trường Luật được đăng ký với Ủy ban Giám khảo Bar (CBE) của Bar Tiểu Bang California là một trường luật học từ xa không tín nhiệm. Thẩm quyền của ALU cấp một Juris Doctor (JD) mức độ, trong đó sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để có những California Bar thi, là thông qua các Ủy ban của Bar khảo. Sinh viên ALU phải vượt qua năm thứ nhất Luật Học sinh 'thi (FYLSX) vào cuối của năm học đầu tiên trường luật.

Chương trình Bar và Bar Đủ điều kiện

Tại Đại học Abraham Lincoln, mục tiêu của chúng tôi là để chuẩn bị cho bạn để vượt qua California Bar thi thông qua các lớp học pháp luật trực tuyến chất lượng của chúng tôi. Các khóa luyện thi California Bar của chúng tôi có nghĩa là để sinh viên hoàn toàn sẵn sàng cung cấp cho họ những kiến ​​thức và sự tự tin để vượt qua California Bar thi cần thiết.

Sau khi tốt nghiệp từ các Juris Doctor, học sinh có đủ điều kiện để ngồi cho California Bar thi và sau khi hoàn thành công của California Bar Kiểm tra, các Multistate Trách nhiệm thi chuyên nghiệp và đáp ứng tất cả các yêu cầu về tư cách đạo đức áp dụng, và không phải là trong nợ với các nghĩa vụ hỗ trợ gia đình, có thể trở thành thành viên của Bar Tiểu Bang California và có đủ điều kiện để hành nghề tại California và tòa án liên bang.

Mỗi sinh viên luật mà dự định để có một đơn chung cho nhập học vào hành nghề tại California phải đăng ký với Ủy ban Bar khảo của Bar tiểu bang California không muộn hơn 90 ngày kể từ ngày người đó bắt đầu nghiên cứu về pháp luật và các khóa học chuẩn bị Bar để có được California Bar hội đủ điều kiện.

Các phương pháp giảng dạy trong các trường luật này cho các chương trình văn bằng Juris Doctor (JD) là chủ yếu bằng phương tiện công nghệ bao gồm các lớp học tương tác.

Học sinh theo học chương trình bằng JD tại trường luật này hoàn thành năm đầu tiên của nghiên cứu pháp luật phải thông qua kiểm tra các năm thứ nhất sinh viên Luật 'theo yêu cầu của doanh nghiệp và Nghề Nghiệp §6060 (h) và Title 4, Sư đoàn 1 của Quy của Bar Tiểu Bang California (Admissions Rules) như là một phần của các yêu cầu để hội đủ điều kiện để có những California Bar thi. Một học sinh đi thi các năm thứ nhất Luật Học sinh 'trong vòng ba (3) chính của việc kiểm tra sau khi lần đầu tiên trở thành đủ điều kiện để nó sẽ nhận được tín dụng cho tất cả các nghiên cứu pháp lý hoàn thành đến thời điểm kiểm tra được thông qua. Học sinh nào không vượt qua được kiểm tra trong vòng ba (3) chính của việc kiểm tra sau khi lần đầu tiên trở thành đủ điều kiện để nó phải được kịp thời bị loại khỏi chương trình bằng JD trường pháp luật của. Nếu sinh viên bị sa thải sau đó vượt qua các kỳ thi, học sinh có đủ điều kiện để tái ghi danh vào chương trình JD trường Luật của này, nhưng sẽ nhận được tín dụng cho chỉ một năm học pháp lý.

Học tập tại, hoặc tốt nghiệp, trường luật này có thể không đủ điều kiện là học sinh tham dự kỳ thi thanh hay để thỏa mãn các yêu cầu để được nhận vào thực tập tại các nước khác ngoài California. Một học sinh có ý định tìm kiếm nhập học để hành nghề luật sư trong một thẩm quyền khác hơn California nên liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền thừa nhận trong đó để biết thông tin về các yêu cầu giáo dục pháp luật trong đó thẩm quyền cho nhập học vào thực hành của pháp luật.

Đăng ký gồm việc nộp một hình thức điều tra những vụ tuổi, địa chỉ, giáo dục phổ thông của người nộp đơn và giáo dục pháp luật. Mẫu đăng ký phải được hoàn thành một cách chính xác theo hình phạt về tội khai man.

1
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Abraham Lincoln University is an online educational institution providing nationally accredited Juris Doctor, Associate, , Master’s degrees and diploma/certificate programs. At ALU’s online law school ... Đọc thêm

Abraham Lincoln University is an online educational institution providing nationally accredited Juris Doctor, Associate, , Master’s degrees and diploma/certificate programs. At ALU’s online law school, ALU delivers instruction for an online law degree that is student centered and that uses advanced interactive technology... Đọc ít hơn