Đọc Mô tả chính thức

MỤC ĐÍCH CHUNG

Phát triển nguồn nhân lực với tiêu chuẩn học thuật cao, khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học độc đáo và sáng tạo, áp dụng những kiến ​​thức và thực hành các hoạt động giảng dạy chất lượng trong các chương trình đại học và sau đại học về pháp luật, để thúc đẩy sự phát triển của khoa học pháp lý.

MỤC TIÊU ESPECÍIFICOS

 • Để đào tạo các nhà nghiên cứu để phát triển các đề xuất nghiên cứu pháp lý ở cấp khu vực và quốc gia để làm giàu kiến ​​thức khoa học của pháp luật.
 • hình thức học tập để tăng cường các chương trình giảng dạy trong các khung pháp lý.
 • Phân tích mô hình nhận thức luận pháp lý để giải quyết vấn đề và đưa ra các đề xuất thích hợp.
 • Phát triển ở học sinh khả năng phê bình đánh giá các phương pháp và công cụ được sử dụng trong cuộc điều tra của pháp luật trong việc nghiên cứu mà bạn đã chọn.
 • Tạo sinh viên tốt nghiệp với kiến ​​thức sâu sắc về những kiến ​​thức pháp lý để phát triển.

CÁC TRƯỜNG PROFILE

Các chương trình sau đại học LL.D. có được những kiến ​​thức cần thiết để:

 • Chương trình nghiên cứu pháp lý độc đáo và sáng tạo chất lượng công trình.
 • Cung cấp giải pháp cho các trường hợp cụ thể liên quan đến vấn đề pháp lý.
 • Nắm vững các biên giới chuyên ngành và liên quan đến dòng sản phẩm đào tạo những kiến ​​thức chương trình tiến sĩ.

Nó sẽ có kỹ năng để:

 • lãnh đạo tập thể dục với các nhóm nghiên cứu về luật.
 • Áp dụng các phương pháp nghiên cứu pháp lý cho các vấn đề của khu vực.
 • Tổ chức, tư vấn và giảng dạy các khóa học lên Đại học và sau đại học tại khoa học pháp lý.
 • Trình bày và thảo luận nghiên cứu của họ cho các chuyên gia và phổ biến các lĩnh vực xã hội rộng.

Nó sẽ có thái độ và giá trị:

 • Hành động vì môi trường xã hội toàn cầu bằng cách áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng có được.
 • Đội tham gia vào các dự án kỷ luật hoặc đa ngành.
 • Tiến hành các hoạt động của họ với sự tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • các viện nghiên cứu và các trung tâm nghiên cứu pháp lý trong các cơ sở giáo dục đại học.
 • Giảng dạy pháp luật trong khoa và các trường trong khu vực.
 • tư vấn chuyên về các cơ quan lập pháp.
 • Trung tâm nghiên cứu pháp lý ở cấp quản lý.
 • Tư vấn về các vấn đề cụ thể với các cá nhân, các tổ chức phi chính phủ.
 • Trong tất cả các loại của các tổ chức hoặc tổ chức tạo ra các tiêu chuẩn, chẳng hạn như các phòng ban các vấn đề pháp lý của công ty hoặc tổ chức để hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải có trình độ học vấn cao nhất của pháp luật.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2019