LL.M. trong chương trình luật nhân quyền quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

LL.M. trong Chương trình Luật Quốc Tế Nhân Quyền

Các Thạc sĩ Luật trong chương trình Luật Nhân quyền quốc tế được thiết kế để cho phép học sinh để tạo thành một sự hiểu biết về khái niệm tiên tiến của luật pháp quốc tế liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền ở cấp quốc tế, khu vực và trong nước.

Các Thạc sĩ Luật trong Chương trình Nhân quyền quốc tế là một khóa học một năm nghiên cứu, kết hợp một năm làm việc khóa học và chuẩn bị một luận án thạc sĩ. Nó còn có thể tiếp tục thêm một năm nữa để kiếm được SJD, sĩ trong khoa học pháp lý. Nó nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực nhân quyền quốc tế, với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và những người ủng hộ là cá nhân.

Các khóa học, modules và nội dung bao gồm một giới thiệu chung về hệ thống và các văn bản pháp luật về nhân quyền quốc tế, và tiền thu được để một loạt các mô-đun chuyên ngành và các khóa học trong các lĩnh vực như luật các quyền thiểu số, các hệ thống nhân quyền trong khu vực như Công ước châu Âu về Nhân Quyền, truy tố hình sự bởi toà án quốc tế của hành vi vi phạm quyền con người, quyền giới và trẻ em, những người tị nạn và những người tị nạn và luật nhân đạo quốc tế.

Chương trình nhấn mạnh các thông tin liên lạc, phân tích và phê bình của luật nhân quyền quốc tế và các chế độ pháp lý. Trong khi các trọng tâm của chương trình là nó chấp nhận pháp lý phù hợp các ứng viên có trình độ từ nền khác với niềm tin vững chắc rằng nhân quyền chính là đa ngành.

Các LL.M. trong Chương trình quốc tế Luật Nhân quyền nhằm mục đích xây dựng các kỹ năng cụ thể và nói chung đối với chế độ hiện đại của bảo vệ nhân quyền, và kiến thức về triết học và lý thuyết làm nền tảng cho nó với. Khóa học cung cấp cho sinh viên những điều kiện tiên quyết cho phép họ đóng góp vào sự tiến bộ của nhân quyền trên toàn cầu, cả về năng lực cá nhân của họ và kết hợp với các tổ chức có như một trọng tâm.

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2015

Giới thiệu về trường

As a global leader, Cambridge Graduate University is designed for you. Cambridge Graduate University is the world’s first global campus university crafted by the world’s top scholars for a select coho ... Đọc thêm

As a global leader, Cambridge Graduate University is designed for you. Cambridge Graduate University is the world’s first global campus university crafted by the world’s top scholars for a select cohort of global leaders to have 21st Century global impact and beyond. Prestigious scholars and practitioners from elite universities, such as Harvard, MIT, Yale, Oxford, London School of Economics and more, personally travel with, mentor and transform each select cohort of global leaders through global immersion intensives, building a rare and powerful global network of global leaders for global impact. It is your time! Let’s transform and empower you! Đọc ít hơn