LL.M. trong luật kinh doanh quốc tế và đổi mới

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

General Program: International Business Law. Specializations available: International Business Law and Innovation; International Business Law and Sports; International Business Disputes; International ... Đọc thêm

General Program: International Business Law. Specializations available: International Business Law and Innovation; International Business Law and Sports; International Business Disputes; International Business Transactions; International Business Regulation. Đọc ít hơn