LLM trong luật thuế

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

LLM trong luật thuế

University of Johannesburg

Bà P Magongoa: Auckland Công viên Kingsway Campus
Tel: 011 559 3843, E-mail: Phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Bán thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ