Năng lượng tập trung jd và luật môi trường

Chung

Chương trình mô tả

Trong một thế giới lát cao thách thức về môi trường và kinh tế, năng lượng và luật môi trường đã đưa vào một tầm quan trọng mới. Học sinh theo học tại các Năng lượng và môi trường Luật tập trung (các tập trung) sẽ nhận được hướng dẫn và đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn cơ bản cho việc thực hành của năng lượng và luật môi trường và trong các khóa học chuyên ngành liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp cá nhân của họ. Việc tập trung cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để hướng dẫn sinh viên tìm kiếm để có được những kiến ​​thức thực chất pháp lý, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, và danh bạ chuyên nghiệp quan trọng cho bắt tay vào một nghề nghiệp trong các năng lượng và / hoặc lĩnh vực môi trường (s).

Advisors Nồng Khoa và tư vấn

Giáo sư James Hickey và Katrina Kuh sẽ phục vụ như là cố vấn tập trung giảng viên cho tập trung này. giảng viên tập trung cố vấn có thể sửa đổi các yêu cầu tập trung trong trường hợp đặc biệt khi thông báo cho các Dean.

Hướng dẫn từ cố vấn giảng viên tập trung của học sinh là một yếu tố quan trọng của thành công của tập trung. Một giảng viên cố vấn tập trung phải chấp thuận nhập học của học sinh trong tập trung. Học sinh nên gặp cố vấn của họ ngay khi họ thấy mình quan tâm đến tập trung, nhưng trong mọi trường hợp muộn hơn các lựa chọn khóa học thời hạn cho học kỳ thứ tư của họ về nghiên cứu (hoặc học kỳ thứ năm của nghiên cứu cho sinh viên bán thời gian). Học sinh quan tâm ghi danh vào nồng độ được khuyến khích mạnh mẽ để đưa Luật môi trường trong học kỳ thứ ba học của họ (hoặc học kỳ thứ tư của nghiên cứu cho sinh viên bán thời gian). Một nhà tư vấn có thể cho phép một sinh viên ghi danh vào tập trung sau thời hạn đã lựa chọn khóa học cho học kỳ thứ tư của họ về nghiên cứu (hoặc học kỳ thứ năm của nghiên cứu cho sinh viên bán thời gian), nhưng chỉ sau khi xác định rằng các sinh viên thực tế có thể đáp ứng các yêu cầu của tập trung trước khi tốt nghiệp.

Sau khi ghi danh trong tập trung, sinh viên phải đáp ứng với cố vấn giảng viên của họ ít nhất một lần mỗi học kỳ, trước hạn chót lựa chọn khóa học của học kỳ đó, để có kế hoạch lựa chọn khóa học của họ và xem xét sự tiến bộ của họ trong việc thực hiện các yêu cầu của tập trung. cố vấn giảng viên tập trung của học sinh cũng phải xem xét và phê duyệt các yêu cầu bằng văn bản tập trung.

Yêu cầu khóa học

bài hát chính thức trong tập trung hướng dẫn chọn của học sinh của khóa học. Bảng 1 trình bày yêu cầu khóa học cốt lõi và môn tự chọn bằng cách theo dõi. Học sinh phải mất ít nhất hai môn tự chọn từ bảng 1, thêm vào khóa học yêu cầu cốt lõi của họ. Một trong những môn tự chọn phải là một khóa học kỹ năng. Tất cả học sinh được tiếp tục yêu cầu để hoàn thành một trải nghiệm đỉnh cao, hoặc thông qua một externship hoặc phòng khám đã được phê duyệt. Việc tham gia vào một phòng khám đã được phê duyệt có thể được sử dụng để đáp ứng cả hai yêu cầu kỹ năng và yêu cầu cho một trải nghiệm đỉnh cao.

Bốn bài hát chính thức được mô tả dưới đây:

  • Điều tiết tán theo dõi (các cơ quan liên bang nước quy định (ví dụ, Mỹ EPA, Mỹ PERC, NYSDEC), công ty luật, trong nhà tư vấn);
  • theo dõi Luật sư giao dịch (công ty luật với kinh doanh và thực hành giao dịch bất động sản, trong nhà tư vấn);
  • Chính sách và vận động theo dõi (chính phủ, không có lãi, và các tổ chức chính trị); và,
  • Tranh tụng và theo dõi thực thi (các cơ quan liên bang, thi hành nhà nước (ví dụ, Mỹ DOJ, Nhà nước Luật sư chung), tranh tụng lợi ích công cộng không phải cho lợi nhuận (ví dụ, tài nguyên thiên nhiên Hội đồng Quốc phòng (NRDC), Trái Đất công lý), công ty luật (Superfund thu hồi chi phí, độc hại Vi Phạm pháp Luật thực hành).

Những bài hát chính thức được hướng dẫn viên và không phải là bắt buộc. Chúng được thiết kế giúp học sinh suy nghĩ về trình tự và lựa chọn các khóa học. Học sinh sẽ làm việc với cố vấn tập trung giảng viên của họ để xây dựng một kết hợp hợp lý của khóa học.

Yêu cầu bằng văn bản

Một sinh viên phải hoàn thành một yêu cầu bằng văn bản rằng sẽ đáp ứng hoặc Yêu cầu Viết I hoặc II trong khóa học bất kỳ, hoặc thông qua bất kỳ nốt Journal hoặc nghiên cứu độc lập về năng lượng hoặc đề pháp luật về môi trường hoặc các đối tượng, như sự chấp thuận của cố vấn giảng viên tập trung của học sinh. Nó cho phép đối với các văn bản được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này là văn bản được sử dụng bởi các sinh viên để đáp ứng một yêu cầu Trường Luật.

Yêu cầu phát triển chuyên nghiệp

Yêu cầu sự phát triển chuyên nghiệp được thiết kế để làm nổi bật các cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc và / hoặc kinh nghiệm trong năng lượng và các lĩnh vực môi trường bên ngoài lớp học và đảm bảo rằng sinh viên tận dụng lợi thế của ít nhất một cơ hội như vậy. Để đáp ứng các Yêu cầu phát triển chuyên nghiệp, học sinh phải:

  • Tham gia như một thành viên sinh viên của một địa phương, tiểu bang hoặc năng lượng quốc gia và / hoặc Uỷ ban Bar môi trường;
  • Tham gia vào một cuộc thi về môi trường hoặc tòa án tranh luận năng lượng;
  • Tham gia vào Hội Luật Môi trường; hoặc là
  • Tham gia vào bất kỳ hoạt động phát triển chuyên nghiệp khác của một loại tương tự của các nhà tư vấn tập trung giảng viên đã được phê duyệt.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The mission of the Maurice A. Deane School of Law is to prepare, challenge and inspire our students to make a difference in the world while we advance important ideas through the legal academy, the pr ... Đọc thêm

The mission of the Maurice A. Deane School of Law is to prepare, challenge and inspire our students to make a difference in the world while we advance important ideas through the legal academy, the profession and society — making an impact of our own. Đọc ít hơn