Các Cử nhân Nghiên Cứu Pháp Lý có nghĩa là để chuẩn bị học sinh để thành công ở trường luật hoặc trong các trường đại học hàng đầu việc trong ngành luật. Chương trình nhấn mạnh tư duy phê phán, lý luận hợp lý, và phân tích các vấn đề pháp lý và xã hội đương đại, đọc và viết. Thực tập cho phép học sinh để xem các ứng dụng thực tế các nghiên cứu của họ.

Khám cao cấp

Học sinh phải vượt qua cả những điều sau đây:

  • Một cuộc kiểm tra toàn diện về Khoa học Chính trị kéo dài từ bốn đến sáu giờ. - Khám nghiệm toàn diện bằng miệng trong một đến một tiếng rưỡi trong Khoa học Chính trị.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date