Thạc sĩ trong tố tụng trọng tài và các trường hợp

Catholic University of Central Africa

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Thạc sĩ trong tố tụng trọng tài và các trường hợp

Catholic University of Central Africa

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của khóa đào tạo này là đào tạo luật sư trong tố tụng trọng tài và các trường hợp.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Việc huấn luyện kéo dài hai năm.

KỸ NĂNG SUBJECT

Chủ sở hữu Thạc sĩ sẽ có thể can thiệp vào các câu hỏi:

 • Chủ sở hữu Thạc sĩ sẽ có thể can thiệp vào các lĩnh vực sau:
 • Các tố tụng dân sự, hình sự và hành chính
 • thủ tục khẩn cấp
 • Thủ tục của "Luật chung"
 • Các trọng tài trong nước và quốc tế
 • kiện tụng doanh nghiệp tư nhân và công cộng

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Hai khả năng:

 • Đối với học sinh cầm một giấy phép từ Khoa Khoa học Quản lý PAFU Xã hội và trong lĩnh vực pháp luật, nhập học vào năm thứ nhất được thực hiện trên xem xét hồ sơ
 • Đối với ứng cử viên bên ngoài có bằng Thạc sĩ Luật 3, nhập học vào năm thứ nhất là bởi nghiên cứu ứng dụng

phương pháp giảng dạy

 • bài giảng
 • Thực tế công việc và cá nhân
 • Tất nhiên kinh doanh ngâm
 • trường hợp mô phỏng

ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

 • giám sát liên tục cho mỗi bài giảng
 • Một phiên xét (bằng miệng hoặc bằng văn bản) vào cuối mỗi học kỳ tổ chức theo các môn học trong học kỳ
 • Viết một báo cáo thực tập chuyên nghiệp lập luận trước một bồi thẩm đoàn ở phần cuối của chu kỳ
 • Một cuộc kiểm tra miệng trước một bồi thẩm đoàn về một chuyên ngành lựa chọn ở cuối chu kỳ
 • Việc bảo vệ một bài báo nghiên cứu vào cuối chu kỳ

CƠ HỘI

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

 • Làm việc trong ngân hàng hoặc bảo hiểm
 • Làm việc trong bộ phận pháp lý hoặc các bộ phận pháp lý trong một công ty
 • Làm việc trong một văn phòng luật
 • Làm việc trong ngành tư pháp
 • Trở thành một chuyên gia tư vấn pháp lý
 • trở thành một luật sư

KẾ HOẠCH HỌC

 • nghiên cứu sâu hơn trong chu kỳ thứ 3: Tiến sĩ Luật Kinh doanh, Tư pháp chế Tranh tụng và trọng tài
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Người Pháp
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Locations
Cameroon - Yaounde, Centre
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019, Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019, Tháng 9 2019
Cameroon - Yaounde, Centre
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ