Thạc sĩ Luật (Đại cương)

Chung

Chương trình mô tả

Các LL.M. chung cung cấp cho sinh viên luật má»t cÆ¡ há»i Äá» má» rá»ng nguá»n gá»c của há» trong má»t sá» lÄ©nh vá»±c chuyên ngành nhất Äá»nh của pháp luật bằng cách tham gia các khóa há»c tiên tiến và há»i thảo và bằng cách tham gia vào các nghiên cứu chuyên ngành. Mặc dù TrÆ°á»ng Luật không trao má»t môn cụ thá» nào Äược chá» Äá»nh là LL.M. Bằng cấp của chÆ°Æ¡ng trình này, hầu hết sinh viên muá»n có bằng này tập trung vào các lÄ©nh vá»±c nhÆ° luật doanh nghiá»p và luật thÆ°Æ¡ng mại, luật pháp quá»c tế, luật lá» và thủ tục pháp lý, luật tài nguyên thiên nhiên, hoặc luật vá» tài sản.

21432_Prof._Hanna.jpg

Äá»i vá»i yêu cầu bằng cấp

Tiếp nhận LL.M. mức Äá» há»c sinh phải Äạt Äược tất cả các yêu cầu sau:

(A) Chá» á» trong TrÆ°á»ng Luật vá»i tá»i thiá»u hai kỳ nếu là sinh viên chính quy và không ít hÆ¡n ba kỳ nếu là sinh viên bán thá»i gian.

(B) Hoàn thành 24 giá» há»c trong các khóa há»c, há»i thảo, hoặc nghiên cứu và viết do chuyên gia cá» vấn há»c tập Äá» xuất. Má»t há»c sinh tham gia chÆ°Æ¡ng trình phải có trung bình C hoặc 2.00 trên tất cả các khóa há»c thá»±c hiá»n. Äiá»m trung bình cần thiết của C hoặc 2.00 phải Äạt Äược trong 24 giá» tín dụng Äầu tiên. Má»t há»c sinh sẽ không nhận Äược tín chá» cho má»t khóa há»c hoặc há»i thảo trong Äó lá»p của mình á» dÆ°á»i D hoặc 1,00.

Vá»i sá»± chấp thuận trÆ°á»c của Ủy ban vá» Nghiên cứu Pháp luật Cao cấp, má»t sinh viên có thá» lấy bá»n trong sá» 24 giá» há»c theo yêu cầu của chÆ°Æ¡ng trình sau Äại há»c của trÆ°á»ng Dedman College (trÆ°á»ng khoa há»c nhân vÄn và khoa há»c của SMU), tại TrÆ°á»ng Thần há»c Perkins, hoặc tại TrÆ°á»ng Kinh doanh Cox . Há»c sinh sẽ Äược nhận tín chá» của trÆ°á»ng luật khi hoàn thành tất cả các công viá»c cho sá»± hài lòng của ngÆ°á»i hÆ°á»ng dẫn, nhÆ°ng Äiá»m sá» sẽ không Äược tính vào mức trung bình của trÆ°á»ng luật của má»t há»c sinh.

Há»c sinh có thá» Äược phép tiến hành nghiên cứu trá»±c tiếp cho má»t giấy loại từ má»t Äến ba giá» nếu há»c sinh Äó có thá» có Äược má»t nhà tài trợ của khoa.

Má»t sinh viên có thá» lá»±a chá»n viết luận vÄn của Thạc sÄ© (cho bá»n Äến sáu giá» tín dụng). Luận án này phải Äược viết dÆ°á»i sá»± hÆ°á»ng dẫn của má»t giáo sÆ° tại TrÆ°á»ng Luật và phải Äược sá»± Äá»ng ý của cả giáo sÆ° và ủy ban vá» nghiên cứu luật pháp. Sau khi giáo sÆ° hÆ°á»ng dẫn phê duyá»t luận vÄn, sinh viên phải ná»p bá»n bản luận vÄn này cho Ủy ban Nghiên cứu Pháp luật Cao há»c ít nhất 60 ngày trÆ°á»c ngày sinh viên nhận Äược bằng. Bằng vÄn bản luận án, há»c sinh phải tuân theo các hÆ°á»ng dẫn của ủy ban. Luận án Äược phê duyá»t hoặc không Äược chấp thuận; nó không phải là phân loại.

(C) Hoàn thành tất cả các yêu cầu trong vòng 36 tháng ká» từ ngày ÄÄng ký ban Äầu nhÆ° má»t sinh viên luật sÆ° sau Äại há»c. Tuy nhiên, má»t ứng viên liên tục ghi danh theo há»c là má»t sinh viên bán thá»i gian có 60 tháng Äá» hoàn thành tất cả các yêu cầu.

21430_28439363.jpg

Làm thế nào Äá» ná»p

Tiêu chuẩn nhập há»c

Viá»c nhập há»c vào chÆ°Æ¡ng trình này là do lá»±a chá»n. NgÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n xin nhập há»c vào LL.M. chÆ°Æ¡ng trình bằng cấp phải có bằng JD. Nếu ná»p ÄÆ¡n cho chÆ°Æ¡ng trình này và bạn là má»t sinh viên quá»c tế, bạn cÅ©ng phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhập há»c của LL.M. cho những ngÆ°á»i tá»t nghiá»p trÆ°á»ng luật nÆ°á»c ngoài.

Yêu cầu ứng dụng

NgÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n vào LL.M. chÆ°Æ¡ng trình (Äá»i vá»i Luật Pháp, Luật Thuế và Tá»ng quát Luật nÆ°á»c ngoài) phải ná»p những Äiá»u sau Äây:

  • tuyên bá» cá nhân (bao gá»m lý do tại sao bạn quan tâm Äến viá»c nhập há»c chÆ°Æ¡ng trình sau Äại há»c)
  • tiếp tục
  • hai thÆ° giá»i thiá»u
  • chứng chá» Äại há»c và bảng Äiá»m của trÆ°á»ng luật. Bảng Äiá»m phải Äược gá»­i trá»±c tiếp Äến Phòng Tuyá»n sinh từ các trÆ°á»ng của bạn.

Ngoài ra, ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n quá»c tế phải ná»p giấy xác nhận cá nhân và ngân hàng vá» các nguá»n tài chính Äủ Äá» trang trải cho há»c phí, há»c phí, sách và sinh hoạt. Những chứng chá» này phải bằng Äô la Mỹ.

Những ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n quá»c tế mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ Äầu tiên cÅ©ng phải thi TOEFL, Äược quản lý bá»i Dá»ch vụ Thá»­ nghiá»m Giáo dục, PO Box 6151 Princeton, New Jersey 08541 (www.TOEFL.org). Äiá»m sá» phải Äược báo cáo cho Phòng Tuyá»n sinh trá»±c tiếp từ Dá»ch vụ Thá»­ nghiá»m Giáo dục. Äiá»u quan trá»ng là khi áp dụng vào mẫu TOEFL sá» 6660, mã sá» 03, Äá» Äảm bảo rằng Äiá»m sá» của bạn Äược gá»­i Äến SMU Dedman School of Law . Äiá»m TOEFL tá»i thiá»u chấp nhận Äược là 575 hoặc tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng. Những sinh viên có Äiá»m TOEFL không Äáp ứng các yêu cầu này có thá» ná»p ÄÆ¡n xin nhập há»c có Äiá»u kiá»n cho sinh viên hoàn thành Äủ tiếng Anh nhÆ° là má»t khóa há»c ngôn ngữ thứ hai tại SMU hoặc má»t tá» chức khác.

Hạn chót ná»p ÄÆ¡n

Các ứng dụng cho LL.M. các chÆ°Æ¡ng trình Äược xá»­ lý trên cÆ¡ sá» liên tục bắt Äầu vào Äầu tháng MÆ°á»i Hai. Vì lợi ích tá»t nhất của bạn nên gá»­i ÄÆ¡n xin của bạn càng sá»m càng tá»t bằng tất cả các tài liá»u há» trợ. Các ứng dụng sẽ Äược chấp nhận trên cÆ¡ sá» không gian. Các ứng dụng sẽ Äược xem xét khi hoàn thành, và các quyết Äá»nh sẽ Äược ÄÆ°a ra ngay sau Äó.

Viá»n trợ tài chính

VÄn phòng Há» trợ Tài chính của SMU có sẵn Äá» giúp sinh viên nhận Äược khoản vay của sinh viên.

Há»c bá»ng

SMU Dedman School of Law thÆ°á»ng sẽ cung cấp má»t sá» trợ giúp há»c bá»ng cho hầu hết LL.M của chúng tôi. sinh viên. Tất cả các ÄÆ°Æ¡ng ÄÆ¡n Äược tá»± Äá»ng xem xét há»c bá»ng má»t phần. Ngoài há»c bá»ng má»t phần, chúng tôi còn cung cấp má»t sá» há»c bá»ng toàn phần. Má»t ứng dụng riêng cho các há»c bá»ng này là không cần thiết. Äá» biết thêm thông tin, vui lòng liên há» VÄn phòng Các ChÆ°Æ¡ng trình Pháp luật TrÆ°á»ng bằng email tại bheine@smu.edu hoặc qua Äiá»n thoại theo sá» Äiá»n thoại 214-768-2758 hoặc sá» miá»n phí 1-888-768-5291.

21435_22519D_079_HR_RT1.jpg

Trong khoảng

Äược thành lập vào nÄm 1925, SMU Dedman School of Law là má»t trÆ°á»ng luật tÆ° thục cấp cao nhất nằm á» Dallas, Texas, và nằm trong má»t khu vá»±c có hàng cây xanh, chá» cách trung tâm thành phá» vài phút. Äược thành lập vào nÄm 1949, các chÆ°Æ¡ng trình luật sau Äại há»c vá» luật của trÆ°á»ng luật Äã Äóng má»t vai trò quan trá»ng trong viá»c Äào tạo má»t sá» nhà lãnh Äạo hàng Äầu trên thế giá»i. Chúng tôi tá»± hào vá» mạng lÆ°á»i cá»±u sinh viên toàn cầu của chúng tôi - hÆ¡n 2000 sinh viên tá»t nghiá»p từ 80 quá»c gia có vá» trí ná»i bật trong chính phủ, hành nghá» luật sÆ°, kinh doanh, tÆ° pháp và giáo dục pháp luật trên toàn thế giá»i.

SMU Dedman Alumni Network

ChÆ°Æ¡ng trình Bằng Tá»t nghiá»p Giá»i

SMU Dedman School of Law cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình Äào tạo sau Äại há»c cho cả luật sÆ° Hoa Kỳ và nÆ°á»c ngoài Äào tạo. LL.M. và ChÆ°Æ¡ng trình SJD nâng cao sá»± nghiá»p trong viá»c thá»±c hành luật pháp, giảng dạy và dá»ch vụ công bằng các kỹ nÄng phân tích và giải quyết vấn Äá» Äá» Äáp ứng nhu cầu phức tạp của thế giá»i chúng ta. Các chÆ°Æ¡ng trình làm tÄng sá»± hiá»u biết của há»c sinh vá» các lý thuyết và chính sách pháp luật, má» rá»ng các chân trá»i pháp lý của há»c sinh, và khuyến khích phát triá»n các kỹ nÄng nghiên cứu và viết vÄn pháp lý.

Há»c tại Vibrant Dallas, Texas

SMU Dedman Law cung cấp cho sinh viên quá»c tế cÆ¡ há»i Äá» trá» thành má»t phần của má»t cá»ng Äá»ng há»c giả sôi Äá»ng và Äa dạng, có lợi thế là du há»c tại Dallas - không chá» là má»t trung tâm kinh doanh quá»c tế mà còn là má»t trung tâm vÄn hóa nÄng Äá»ng nằm giữa bá» biá»n phía Äông và bá» biá»n phía tây của Hoa Kỳ Các quá»c gia trong má»t vùng Äược biết Äến vá»i khí hậu ôn hòa, nắng. Dallas là thành phá» lá»n thứ chín và Dallas / Ft. Giá trá» Äô thá» tạo thành khu Äô thá» lá»n thứ tÆ° á» Hoa Kỳ. Äây là má»t thành phá» tinh tế vá»i má»t thá» trÆ°á»ng viá»c làm thá»nh vượng, chất lượng cuá»c sá»ng cao và chi phí sinh hoạt tÆ°Æ¡ng Äá»i thấp. Äây là má»t nÆ¡i tuyá»t vá»i Äá» sá»ng và há»c tập!

Khoa há»c Äược công nhận toàn cầu

Các giảng viên bao gá»m các há»c giả và nhà Äá»i má»i trong nhiá»u lÄ©nh vá»±c, bao gá»m luật hiến pháp, luật doanh nghiá»p, luật hình sá»±, luật môi trÆ°á»ng, luật y tế, sá» hữu trí tuá», luật an ninh quá»c gia, luật dầu khí, luật lợi ích công cá»ng và luật thuế. Các há»c giả này thÆ°á»ng xuyên tham gia vào thế giá»i bằng cách xuất hiá»n trÆ°á»c các ủy ban của Quá»c há»i, làm viá»c vá»i các cÆ¡ quan quản lý nhà nÆ°á»c và liên bang, lập luận trÆ°á»c tòa án tiá»u bang và liên bang, làm viá»c vá»i giám Äá»c Äiá»u hành và tá» chức phi lợi nhuận và thÆ°á»ng xuyên xuất hiá»n trên các phÆ°Æ¡ng tiá»n truyá»n thông Äá» dá»ch nghiên cứu hoặc ÄÆ°a ra bình luận vá» những câu chuyá»n quan trá»ng trong ngày. Há»c luật tại SMU cho phép sinh viên tiếp cận vá»i má»t khoa há»c Äặc biá»t tham gia vào các nghiên cứu ká»p thá»i và tiên tiến thÆ°á»ng Äược thông báo qua nhiá»u nÄm kinh nghiá»m.

21429_SMU_Law_LOW_RES_PROOFS_-_Students_around_campus-Lifestyle_-_Bret_Redman-187_1.jpg

Há»c Kinh nghiá»m

Ngoài chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy Äa dạng của chúng tôi, sinh viên Äược má»i tận dụng các hoạt Äá»ng ngoài lá»p há»c. Tại SMU Dedman Law, kinh nghiá»m há»c tập của bạn sẽ Äược làm giàu thông qua các há»i nghá» và diá»n thuyết quá»c tế quanh nÄm, ÄÆ°a những con sá» quá»c tế ná»i bật vào khuôn viên Äá» thảo luận vá» các vấn Äá» pháp lý toàn cầu hiá»n nay. LL.M. Quá»c Tế há»c sinh tham gia các lá»p há»c vá»i các sinh viên JD Hoa Kỳ và tham gia vào ChÆ°Æ¡ng Trình Tòa Ãn của chúng tôi - má»t chÆ°Æ¡ng trình Äược giá»i thiá»u trong suá»t thá»i gian Äá»nh hÆ°á»ng Äá» há»c sinh kết ná»i vá»i các nhóm nhá» vá»i bạn há»c, giáo sÆ°, nhà lãnh Äạo há»c sinh, cá» vấn nghá» nghiá»p và cá»±u sinh viên SMU Dedman School of Law . Má»t giảng viên sẽ phục vụ nhÆ° là cá» vấn há»c tập cá nhân của bạn. Thá»±c hành luật sÆ° từ Phòng Pháp luật của Hiá»p há»i Luật sÆ° của Hiá»p há»i Luật sÆ° Dallas cÅ©ng là ngÆ°á»i cá» vấn cho sinh viên của chúng tôi.

Các cá»±u sinh viên ná»i tiếng quá»c tế

Sinh viên tá»t nghiá»p quá»c tế của SMU Dedman School of Law của SMU Dedman School of Law Äã có những tác Äá»ng trên khắp thế giá»i. Mạng lÆ°á»i cá»±u sinh viên quá»c tế của chúng tôi bao gá»m hÆ¡n 2000 sinh viên tá»t nghiá»p tại hÆ¡n 80 quá»c gia. Những chuyên gia này có thá» Äược tìm thấy á» cấp cao nhất của chính phủ, thá»±c tiá»n pháp lý và kinh doanh. Cá»±u sinh viên quá»c tế của SMU Äại diá»n cho má»t loạt các há» thá»ng pháp luật, bao gá»m các cÆ¡ quan từ Trung và Nam Mỹ, Mexico, Canada, Châu Ãu, Châu Phi, Ấn Äá», Äông Nam Ã, Trung Quá»c, Trung Äông và Vành Äai Thái Bình DÆ°Æ¡ng. Chúng tôi phấn Äấu Äá» có Äược sá»± Äa dạng vá» Äá»a lý toàn cầu trong các tuyá»n sinh của chúng tôi và cung cấp mức Äá» quan tâm và há» trợ cá nhân cao cho má»i sinh viên quá»c tế.

Sobchok Sukharomna '81

Chủ tá»ch Tòa án Tá»i cao, Thái Lan

Tiến sĩ Shen Shiaoming '81

Chuyên gia tÆ° vấn pháp lý quá»c tế cho Mackenzie

Chân phÆ°á»c SM Krishna '59

Bá» trÆ°á»ng Ngoại giao Ấn Äá» (2009-2012)

Siriporn Chaiyasuta '85

Tá»ng TÆ° vấn, Châu Ãu Chevron, Eurasia và Trung Äông Exploration

Moath Alhussain '11

PGS. Luật sÆ°, Tá»ng công ty CÆ¡ sỠẢ Rập Saudi

Antonio M. Garza '83

Cá»±u Äại sứ Mỹ tại Mexico

Tiến sĩ Helmut Sohmen '66

Chủ tá»ch và Chủ tá»ch Tập Äoàn BW

Tiến sĩ Hassan Okour '07

Cá»±u Hiá»u trÆ°á»ng, TrÆ°á»ng Luật Qatar

Jinsung Lee '88

Công lý, Toà án Hiến pháp Hàn Quá»c

Yukio Horigome '71

Công lý của Toà án Tá»i cao Nhật Bản

Hans Heppe'97

Äá»i tác Quá»c tế, Locke Lord LLP Lãnh sá»± Äức Honorary

Cuá»c sá»ng sinh viên

TrÆ°á»ng luật nằm á» góc tây bắc của khuôn viên chính của SMU - vá»i các tòa nhà lá»p há»c, tòa nhà hành chính, và thÆ° viá»n pháp luật hình thành cái gá»i là "Law Quad". Vá» trí lý tÆ°á»ng này giúp bạn dá» dàng truy cập vào nhiá»u tài nguyên sinh viên tuyá»t vá»i của SMU, dá»ch vụ Än uá»ng, trung tâm thá» dục hàng Äầu và trung tâm dá»ch vụ chÄm sóc sức khoẻ.

21430_28439363.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Founded in 1925, SMU Dedman School of Law is a top-ranked tier-one private law school located in Dallas, Texas, and is situated in a tree-lined neighborhood, just minutes from the city center. Establi ... Đọc thêm

Founded in 1925, SMU Dedman School of Law is a top-ranked tier-one private law school located in Dallas, Texas, and is situated in a tree-lined neighborhood, just minutes from the city center. Established in 1949, the law school's graduate degree law programs have played an important role in training some of the foremost leaders around the world. Đọc ít hơn