Các Chương trình đào tạo Luật về Data Protection Law

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Data Protection Law

Data Protection Law

Một chuyên ngành Thạc sỹ mức độ cho phép luật sư để tăng cường hoặc thay đổi chuyên môn của họ trong một khu vực cụ thể của pháp luật. Có một sự tập trung đặc biệt trong một khu vực cụ thể có thể mở ra cơ hội mới.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Data Protection Law 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Data Protection Law.  Hãy thử Cử nhân Luật Data Protection Law thay vào đó.
Data Protection Law

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây