Chương trình Thạc sĩ Luật Trực tuyến về Tội phạm học

Tìm kiếm Các Chương trình LLM Trực tuyến về Tội phạm học 2019

Một chuyên ngành Thạc sỹ mức độ cho phép luật sư để tăng cường hoặc thay đổi chuyên môn của họ trong một khu vực cụ thể của pháp luật. Có một sự tập trung đặc biệt trong một khu vực cụ thể có thể mở ra cơ hội mới.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Trực tuyến về Tội phạm học 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Tội phạm học.  Hãy thử Cử nhân Luật Tội phạm học thay vào đó.
Tội phạm học

Các chương trình trong Cử nhân Luật Tội phạm học

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây