Chương trình Thạc sĩ Luật Trực tuyến về Tiếng Anh pháp lý

Tìm kiếm Các Chương trình LLM Trực tuyến về Tiếng Anh pháp lý 2019

Sinh viên tốt nghiệp trường luật và luật sư thường xuyên áp dụng một LL.M. để đạt được chuyên môn trong một lĩnh vực chuyên ngành của pháp luật, chẳng hạn như pháp luật về thuế hoặc luật pháp quốc tế, hoặc để di chuyển từ khu vực thực hành vào một.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Trực tuyến về Tiếng Anh pháp lý 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Tiếng Anh pháp lý.  Hãy thử Cử nhân Luật Tiếng Anh pháp lý thay vào đó.
Tiếng Anh pháp lý

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây