Tiến sĩ Khoa học pháp lý lý thuyết - Luật và lý thuyết pháp lý trong bối cảnh châu Âu

Chung

Giới thiệu về trường

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University.

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University. Đọc ít hơn