Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pet bắt Jaya, Malaysia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pet bắt Jaya. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pet bắt Jaya đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pet bắt Jaya. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pet bắt Jaya đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Known as one of the largest private higher education providers in Malaysia, SEGi now serves 25,000 students in five major campuses located in Kota Damansara, Kuala Lumpur, Subang Jaya, Penang and Sara ... Đọc thêm

Known as one of the largest private higher education providers in Malaysia, SEGi now serves 25,000 students in five major campuses located in Kota Damansara, Kuala Lumpur, Subang Jaya, Penang and Sarawak. Đọc ít hơn

Discover just why MUST is one of the leading universities in Malaysia. From our award-winning staff to our unique teaching pedagogy, MUST is truly equipped to be the university of choice for students ... Đọc thêm

Discover just why MUST is one of the leading universities in Malaysia. From our award-winning staff to our unique teaching pedagogy, MUST is truly equipped to be the university of choice for students who are looking to make a brighter future. Đọc ít hơn