KoGuan School of Law, Shanghai Jiao Tong University

Đọc Mô tả chính thức

Địa điểm

Thượng Hải

Address
KoGuan Law School
Shanghai Jiao Tong University
800 Dong Chuan Road
Minhang District, Shanghai

200240 Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc