Mitchell Hamline School of Law

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

MitchellHamline102

Tuyá»t vá»i trong lý thuyết. Thậm chí tá»t hÆ¡n trong thá»±c tế.

Mitchell Hamline School of Law cung cấp má»t ná»n giáo dục pháp lý dá»±a trên lý thuyết pháp lý và Äược phân biá»t bằng Äào tạo pháp lý thá»±c tế Äặc biá»t. Má»t trÆ°á»ng luật Äá»c lập, tiên tiến vá»i lá»ch sá»­ hÆ¡n 100 nÄm, chúng tôi Äã liên tục Äá»nh hình giáo dục pháp lý Äá» phù hợp vá»i sinh viên, khách hàng tÆ°Æ¡ng lai của há» và nghá» luật. Chúng tôi cam kết làm cho giáo dục pháp lý có thá» truy cập và cung cấp má»t sá» lượng lá»n các tùy chá»n ÄÄng ký. Sinh viên của chúng tôi tá»t nghiá»p chuẩn bá» ÄÆ°a bằng cấp vào thá»±c tế hoặc sá»­ dụng Äào tạo pháp lý của há» trong nghá» nghiá»p mà há» lá»±a chá»n.

Lá»ch sá»­

Trong hÆ¡n 100 nÄm, Mitchell Hamline Äã cam kết há»c tập dá»±a trên kinh nghiá»m, thá»±c hành, Äá»nh hình giáo dục pháp lý Äá» Äáp ứng nhu cầu của há»c sinh và cá»ng Äá»ng pháp lý. Mitchell Hamline School of Law Äược xây dá»±ng trên má»t lá»ch sá»­ lâu dài, phong phú vá» viá»c cung cấp giáo dục pháp lý sáng tạo, tiên tiến và dá» tiếp cận. Mitchell Hamline School of Law Äược thành lập vào nÄm 2015 bá»i sá»± kết hợp giữa Äại há»c Luật William Mitchell và TrÆ°á»ng Luật Äại há»c Hamline. Liên minh phi thÆ°á»ng này Äã kết hợp hai trÆ°á»ng luật Äã Äá»nh hình cảnh quan pháp lý của bang Minnesota trong hÆ¡n 155 nÄm kết hợp, tạo ra trÆ°á»ng luật hàng Äầu á» Trung Tây cho sinh viên tìm kiếm má»t phÆ°Æ¡ng pháp giải quyết vấn Äá» nghiêm ngặt, thá»±c tế và giải quyết vấn Äá» giáo dục pháp lý. Vào thá»i Äiá»m mà nhiá»u trÆ°á»ng luật Äang thu nhá» lại, Mitchell Hamline Äang phát triá»n và Äá»i má»i. TrÆ°á»ng luật cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình Äược xếp hạng quá»c gia, má»t loạt các chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng và chứng chá» kép, nhiá»u lá»±a chá»n tuyá»n sinh hÆ¡n bất kỳ trÆ°á»ng luật nào trong cả nÆ°á»c và mạng lÆ°á»i cá»±u sinh viên hÆ¡n 20.000, lá»n nhất trong khu vá»±c.

Giải thÆ°á»ng, xếp hạng và công nhận

Mitchell Hamline Äược công nhận vá»i các chÆ°Æ¡ng trình há»c tập, giảng viên và môi trÆ°á»ng thân thiá»n vá»i sinh viên. DÆ°á»i Äây là má»t sá» giải thÆ°á»ng mà Mitchell Hamline cÅ©ng nhÆ° các trÆ°á»ng tiá»n nhiá»m của nó, TrÆ°á»ng Luật Äại há»c Hamline và Äại há»c Luật William Mitchell.

Há»c giả

 • Briana Al Taqatqa '18 và Brian Kennedy '18, cả hai Äá»u là sinh viên trong chÆ°Æ¡ng trình Hybrid JD, vượt trá»i so vá»i 32 Äá»i và 25 quá»c gia tại Cuá»c thi Äàm phán quá»c tế 2017 dành cho sinh viên luật tại thành phá» Oslo, Na Uy.
 • Ủy ban Quận ủy Ramsey Äã trao tặng Mitchell Hamline và United Family Medicine má»t Giải thÆ°á»ng Sức khá»e Cá»ng Äá»ng Quận Ramsey 2018 cho công viá»c quan trá»ng Äược thá»±c hiá»n thông qua Quan há» Äá»i tác Y tế-Pháp lý của há».
 • Mitchell Hamline là má»t trong những trÆ°á»ng luật hàng Äầu vá» Äào tạo thá»±c tế cho má»i Jurist quá»c gia trong phiên bản mùa xuân 2017.
 • ChÆ°Æ¡ng trình giải quyết tranh chấp của Mitchell Hamline, Äược neo bá»i Viá»n giải quyết tranh chấp, Äứng thứ tÆ° trong cả nÆ°á»c, khiến hÆ¡n 15 nÄm liên tiếp chÆ°Æ¡ng trình này Äược xếp hạng trong top nÄm trên toàn quá»c. Tin tức Mỹ
 • ChÆ°Æ¡ng trình luật y tế của Mitchell Hamline Äứng thứ 11 trên toàn quá»c, là má»t trong những chÆ°Æ¡ng trình luật y tế tá»t nhất tại các trÆ°á»ng luật Hoa Kỳ. Tin tức Mỹ
 • Là má»t trÆ°á»ng luật hàng Äầu vá» giảng dạy các kỹ nÄng trong thế giá»i thá»±c, chÆ°Æ¡ng trình lâm sàng của Mitchell Hamline Äược xếp hạng 22 trên toàn quá»c và là má»t trong những trÆ°á»ng Äược xếp hạng hàng Äầu trong cả nÆ°á»c trong hÆ¡n má»t thập ká»·. Tin tức Mỹ
 • ChÆ°Æ¡ng trình bán thá»i gian tại Mitchell Hamline Äứng thứ 38 trên toàn quá»c, theo US News
 • Há»c sinh tá»t nghiá»p gần Äây của Mitchell Hamline, Chaiel Thompson Äã Äược vinh danh là má»t trong 25 sinh viên Luật của nÄm từ khắp Äất nÆ°á»c bá»i National Jurist trong sá» báo mùa xuân 2017.
 • Há»c viá»n Luật Sức khá»e của Mitchell Hamline Äã kiếm Äược má»t khoản A.1 cho Luật Sức khá»e của tạp chí preLaw trong sá» báo mùa thu 2018.
 • ThÆ° viá»n Warren E. Burger Äã Äược chá»n là Giải thÆ°á»ng Saint Paul hay nhất nÄm 2015 cho ThÆ° viá»n.
 • ChÆ°Æ¡ng trình Hybrid JD là má»t trong 10 sáng kiến hứa hẹn nhất trong giáo dục pháp lý.
 • Giáo sÆ° Eric S. Janus, cá»±u chủ tá»ch và trÆ°á»ng khoa Luật của Äại há»c Luật William Mitchell, Äã Äược vinh danh là má»t trong 25 ngÆ°á»i có ảnh hÆ°á»ng nhất trong giáo dục pháp lý bá»i The Jurist National National 2015 và 2016.
 • Mitchell Hamline Giáo sÆ° Sarah Deer, má»t nhà lãnh Äạo quá»c gia trong ná» lá»±c Äá» bảo vá» phụ nữ Native từ lạm dụng tình dục, Äược má»nh danh là má»t Fellow MacArthur vào nÄm 2014. Cô cÅ©ng Äược má»nh danh là má»t trong 20 âLãnh Äạo trong Äa dạngâ do Quá»c Luật gia, trong phiên bản thu 2015 của mình , công nhận các giáo sÆ° luật thiá»u sá» xuất sắc, những ngÆ°á»i Äã vượt lên trên trong ná» lá»±c tiếp tục Äa dạng trong giáo dục pháp lý. Giáo sÆ° Deer Äã nhận Äược giải thÆ°á»ng Spirit of Excellence từ ABA vào tháng 2 nÄm 2016 vì công viá»c của cô trong viá»c thúc Äẩy các ná» lá»±c Äa dạng.

Cuá»c sá»ng sinh viên

 • Mitchell Hamline là má»t trong 10 trÆ°á»ng luật trên toàn quá»c nhận Äược Giải thÆ°á»ng Giáo dục, Äa dạng và Bình Äẳng (EDGE) nÄm 2018 từ Há»i Äá»ng vá» CÆ¡ há»i Giáo dục Pháp lý.
 • Tạp chí Luật sÆ° Minnesota vinh danh Mitchell Hamline nÄm 2018 vá»i giải thÆ°á»ng nhóm Äa dạng và Bao gá»m cho những ngÆ°á»i Äi trên và xa hÆ¡n trong ná» lá»±c của há» Äá» tạo ra má»t cá»ng Äá»ng Äa dạng và bao gá»m hÆ¡n.
 • William Mitchell là má»t trong 48 trÆ°á»ng cao Äẳng và Äại há»c trong cả nÆ°á»c Äược nhận Giải thÆ°á»ng Giáo dục Äại há»c vá» Äa dạng.
 • Má»t cam kết tuyá»n dụng và há» trợ sinh viên quân sá»± Äã mang lại cho William Mitchell sá»± khác biá»t khi trá» thành má»t TrÆ°á»ng há»c thân thiá»n vá»i quân Äá»i, trÆ°á»ng luật duy nhất á» bang Minnesota nhận Äược chá» Äá»nh này.
 • CÆ¡ sá» của Mitchell Hamline xếp hạng 21 trên 200 cho các cÆ¡ sá» vật chất tá»t nhất của trÆ°á»ng Luật.

Cá»±u há»c sinh

 • Warren E. Burger '31 Eoneon chá» có mÆ°á»i bảy ngÆ°á»i Äã từng giữ chức vụ chánh án của Hoa Kỳ. Äây là má»t sinh viên tá»t nghiá»p của Mitchell Hamline.
 • MÆ°á»i má»t trong sá» 19 thẩm phán của Tòa án phúc thẩm bang Minnesota là những sinh viên tá»t nghiá»p của Mitchell Hamline.
 • Hamline Äược xếp hạng trong 20 trÆ°á»ng luật hàng Äầu vá» sá»± nghiá»p trong chính phủ trong ấn bản mùa Äông 2016 của tạp chí preLaw.
 • William Mitchell Äược xếp hạng trong 20 trÆ°á»ng luật hàng Äầu cho các thÆ° ký tÆ° pháp nhà nÆ°á»c trong ấn bản Winter 2016 của tạp chí preLaw.
 • Vá»i má»t mạng lÆ°á»i cá»±u sinh viên là má»t thế lá»±c trong cá»ng Äá»ng pháp lý Thượng Trung Tây, Mitchell Hamline có nhiá»u Luật sÆ° Siêu á» Minnesota hÆ¡n bất kỳ trÆ°á»ng luật nào khác.
 • HÆ¡n má»t ná»­a sá» thẩm phán tòa án quận của bang Minnesota là cá»±u sinh viên của Mitchell Hamline.
 • HÆ¡n má»t ná»­a sá» luật sÆ° của quận Minnesota là cá»±u sinh viên của Mitchell Hamline.
 • NÄm 2014, Hamline và William Mitchell là hai trÆ°á»ng luật tÆ° nhân hàng Äầu của bang Minnesota trong má»t báo cáo của ABA vá» kết quả viá»c làm theo yêu cầu của JD.
 • Cá»±u sinh viên của Mitchell Hamline Äã lãnh Äạo Hiá»p há»i luật sÆ° quận Ramsey trong 10 nÄm liên tiếp (2006-2016).
 • Trong nÄm 2017, các Äá»c giả của Luật sÆ° bang Minnesota Äã bầu chá»n Mitchell Hamline là trÆ°á»ng luật tá»t nhất, nhà cung cấp không liên kết tá»t nhất của CLE và tá»t nhất trong các má»i quan há» cá»±u sinh viên.

Hợp tác

Những cá»ng sá»± của chúng ta:

 • Tá» chức TÆ° pháp Minnesota: Phục vụ những ngÆ°á»i có nhu cầu
 • Hiá»p há»i giáo dục pháp lý sáng tạo
 • Giáo dục luật sÆ° ngày mai
 • Trung tâm TÆ° pháp NgÆ°á»i cao tuá»i Minnesota
 • Thế giá»i không diá»t chủng
 • Äại há»c Khoa há»c Chính trá» và Luật Äại há»c Luật Trung Quá»c
 • TrÆ°á»ng Luật Äại há»c Aichi, Nagoya, Nhật Bản
 • CÆ¡ há»i há»c tập trong thế giá»i thá»±c

  Mitchell Hamline hợp tác vá»i các tá» chức công cá»ng và tÆ° nhân lá»n và nhá» Äá» cung cấp cho sinh viên kinh nghiá»m tình nguyá»n, cÆ¡ há»i thá»±c tập và kinh nghiá»m làm viá»c chuyên nghiá»p.

  Các Äá»i tác của chúng tôi trong cá»ng Äá»ng bao gá»m:

  • Faegre Baker Daniels
  • Công ty luật Guzman
  • VÄn phòng luật sÆ° liên minh nhà á»
  • Trung tâm luật nhập cÆ° của tiá»u bang Minnesota
  • Dá»ch vụ pháp lý khu vá»±c Nam Minnesota
  • Mạng lÆ°á»i luật sÆ° tình nguyá»n
  • Briggs và Morgan
  • Tá» chức gia Äình Pohlad
  • Hiá»p há»i trợ giúp pháp lý của dá»± án luật cao cấp của tiá»u bang Minneapolis
  • VÄn phòng bảo vá» công cá»ng, Buffalo, Trin.
  • VÄn phòng Äiá»u hành Äá» xem xét nhập cÆ°
  • VÄn phòng tÆ° vấn khu vá»±c bá»nh viá»n cá»±u chiến binh
  • Trung tâm tÆ° pháp khu phá»
  • VÄn phòng luật sÆ° thành phá» St. Paul, phòng hình sá»±
  • Tòa án thuế Minnesota
  • CÆ¡ quan Thá»±c thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ
  • ChÆ°Æ¡ng trình Litem Quảng cáo của NgÆ°á»i bảo vá» Hạt Ramsey
  • Hiá»p há»i chÄm sóc ngÆ°á»i thân của bang Minnesota

MitchellHamline101

Tìm hiá»u vá» Mitchell Hamline từ các sinh viên của Mitchell Hamline

Sinh viên Äến vá»i Mitchell Hamline từ khắp nÆ¡i trên cả nÆ°á»c và thế giá»i, theo Äuá»i nhiá»u sá» thích và hoạt Äá»ng khác nhau khi còn á» trÆ°á»ng luật và tiếp tục làm những công viá»c thú vá». Trong video ngắn này, nÄm sinh viên á» các giai Äoạn khác nhau trong sá»± nghiá»p của trÆ°á»ng luật nói vá» lý do tại sao há» chá»n Mitchell Hamline, những kinh nghiá»m há» có, và trÆ°á»ng há»c và các Äá»ng nghiá»p của há» Äã giúp há» xác Äá»nh và bảo Äảm sá»± nghiá»p có ý nghÄ©a nhÆ° thế nào.

Tìm hiá»u vá» Mitchell Hamline từ các sinh viên của Mitchell Hamline School of Law vá» Vimeo.

Địa điểm

thánh Paul

Address
Mitchell Hamline School of Law 875 Summit Avenue
55105-3076 thánh Paul, Minnesota, Hoa Kỳ

Các chương trình