Keystone logo
Áo

Các trường đại học tốt nhất cho Pháp luật Các chương trình trong Áo 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Warsaw, Ba Lan
    • Shanghai, Trung Quốc
    • + 1 hơn

    Center for International Legal Studies - CILS / Trung tâm - là một viện nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy luật phi lợi nhuận, được thành lập và hoạt động như một xã hội lợi ích công cộng theo luật Áo. Trụ sở quốc tế của nó đã được đặt tại Salzburg, Áo từ năm 1976. Mục đích thiết yếu của nó là thúc đẩy và phổ biến kiến thức giữa các thành viên của cộng đồng pháp lý quốc tế.