Keystone logo
Azerbaijan

Các trường đại học tốt nhất cho Pháp luật Các chương trình trong Azerbaijan 2023

Số lượng tổ chức: 10
  • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Budapest, Hungary
  • + 62 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport là một trường giáo dục đại học cung cấp tất cả các khả năng để chuẩn bị cho các chuyên gia có trình độ cao trong giáo dục thể thao. Mục tiêu chính của Học viện là đào tạo giáo viên thể dục, huấn luyện viên và các nhà phương pháp y học để hỗ trợ giáo dục thể chất và thể thao.

  • Baku, Azerbaijan

  Giáo dục tại Baku Women's University được tổ chức theo hệ thống riêng. Trường cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ.

  • Baku, Azerbaijan

  ??i h?c Baku Eurasian ???c thành l?p b?i m?t bác s? khoa h?c tri?t h?c, giáo s? Nazim Huseynli vào ngày 30 tháng 4 n?m 1992, d??i tên g?i là Tr??ng Cao ??ng Ngo?i giao Cao c?p. M?c tiêu chính c?a vi?c thành l?p lo?i tr??ng ??i h?c này là chu?n b? các chuyên gia làm vi?c t?i các ??i s? quán ? n??c ngoài và các d?ch v? lãnh s?, các c? c?u ??i di?n khác và các t? ch?c qu?c t?, nhà ngo?i giao, phiên d?ch viên, nhà báo và lu?t s?, chuyên gia c?a các n??c ph??ng tây và ph??ng ?ông , bao g?m trình ?? c?a các cán b? ho?t ??ng ? c?p ?? ngo?i giao và th?c hi?n các công trình nghiên c?u khoa h?c nh? các l?nh v?c thích h?p.

  • Nakhchivan, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nakhchivan, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  Khazar University là một cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu tư nhân có uy tín, tọa lạc tại Baku, thành phố thủ đô xinh đẹp, an toàn, sôi động và đa văn hóa của Cộng hòa Azerbaijan.

  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...