Tìm chương trình MLS

Học gì
Học ở đâu

Địa điểm học tập

Chúng tôi có hơn một nghìn trường đại học từ khắp nơi trên thế giới trong cơ sở dữ liệu của mình.

Thạc sĩ Nghiên cứu Pháp lý (MLS) là một văn bằng luật cấp cao hơn dành cho các chuyên gia muốn nâng cao chuyên môn pháp lý của họ. Các văn bằng MLS còn được gọi là Thạc sĩ Nghiên cứu Luật (MSL), Thạc sĩ Khoa học Luật, hoặc Thạc sĩ Juris (JM). Bằng MLS được cung cấp bởi một số trường luật và hiện nay thường xuyên được cung cấp trực tuyến và thông qua các chương trình đào tạo từ xa.

Mục đích của MLS là trao chuyên môn pháp lý cho sinh viên hoặc chuyên gia không có ý định hành nghề luật sư. Chúng cũng có thể được sử dụng bởi các nghiên cứu sinh tiến sĩ có các ngành tập trung vào luật pháp hoặc để chứng nhận các chuyên gia làm việc chặt chẽ với luật pháp và quy định. Mức độ, mức độ tập trung và khuôn khổ của một văn bằng MLS được quyết định bởi tổ chức cấp bằng. Sinh viên tương lai sẽ tìm thấy các văn bằng MLS được cung cấp trong nhiều chuyên ngành khác nhau bao gồm quy định, quản lý, báo chí và thậm chí cả đạo đức sinh học.

Trong khi các văn bằng MLS không cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp trình độ để hành nghề luật, chúng cung cấp một nền tảng toàn diện và hiểu biết về luật và các quy định. Hầu hết các văn bằng MLS có thể được hoàn thành trong một năm và thường có sẵn dưới dạng các chương trình bán thời gian hoặc trực tuyến. Sinh viên hoàn thành MLS thường tiến hành nghiên cứu liên ngành liên quan đến lĩnh vực luật hoặc nghề nghiệp mà họ yêu thích. Bạn sẽ thường thấy rằng các văn bằng MLS được cung cấp chung giữa Trường Luật và bộ phận liên quan đến chuyên môn của bằng cấp.

Nếu bạn là một chuyên gia làm việc chặt chẽ với luật pháp và quy định hoặc một nghiên cứu sinh muốn hiểu sâu hơn về các luật liên quan đến nghiên cứu của bạn, hoàn thành MLS là một cách tuyệt vời để có được kiến thức chuyên môn.